• 19.06.2019 / Pambıqçılıq rayonlarında pambıq sovkasına qarşı bioloji mübarizəyə hazırlıq gedir
  • 19.06.2019 / Bölgələrdə fumiqasiya tədbirləri davam etdirilir
  • 18.06.2019 / Pambıqçılıq rayonlarında vətəndaşlara texniki təhlükəsizlik qaydaları izah olunur
  • 14.06.2019 / Tovuzda fermerlərə çəyirtkəkimilərlə mübarizə tədbirləri ilə bağlı təlim keçirilib
  • 13.06.2019 / Lənkəranda Amerika ağ kəpənəyinə qarşı kimyəvi tədbirləri aparılır
  • 11.06.2019 / Pambıqçılıq rayonlarında zərərvericilərə və alaq otlarına qarşı mübarizə davam etdirilir

22 Avqust 2019
Dont risk

Nəşrlər

Вредоносность и ЭПВ главнейших вредителей озимой пшеницы в Азербайджане

Д.А. ГУЛИЕВ, заведующий Республиканской лабораторией карантинной экспертизы Государственной службы фитосанитарного надзора Республики Азербайджан . УДК 632.7.04/08:633.11.324
ФАУНА ЖЕСТОКРЫЛЫХ ВРЕДЯШИЕ ЗЕРНОВЫХ ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР В АЗЕРБАЙДЖАНЕ.

Д. А. Гулиев, кандидат биологических наук, заведующий Республиканской лабораторией карантинной экспертизы Государственной службы фитосанитарного надзора Азербайджана
Вредносность и ЭПВ хлебного жука кузьки.

Д. А. Гулиев, Заведующий Республиканской лабораторией карантинной экспертизы Государственной службы фитосанитарного надзора Азербайджана.
Фауна жестокрылых вредящие зерновых злаковых культур в Азербайджане.

УДК 633.11: 581: 55
Вредоносность главнейших вредителей озимой пшеницы в условиях Азербайджана.

Д. А. Гулиев, кандидат биологических наук,заведующий Республиканской лабораторией карантинной экспертизы Государственной службы фитосанитарного надзора Азербайджана.
Энтомофаги сосущих вредителей озимой пшеницы в Азербайджане

Д. А. Гулиев,кандидат биологических наук . Государственная служба фитосанитарного надзора Азербайджана
Вредоносность и ЭПВ главнейших вредителей озимой

Д. А. Гулиев, кандидат биологических наук,заведующий Республиканской лабораторией карантинной экспертизы Государственной службы фитосанитарного надзора Азербайджана.
Azərbaycanda taxıl bitkiləri zərərvericilərinin sərtqanaqlılar faunası.

C.A. Quliyev,biologiya elmləri namizədi , Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti.
Azərbaycan şəraitində ziyankar bağacığın say dinamikasının tənzimlənməsində parazitlərin rolu.

C. A. Quliyev, biologiya elmləri namizədi , Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti.
TAXIL AQROBıOSENOZUNUN DÜZQANADLıLAR FAUNASı

C.A.Quliyev, biologiya elmləri namizədi, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin Respublika Bitkilərin Karantin Ekspertizası Laboratoriyası
NAXÇIVAN MR ŞƏRAİTİNDƏ QIRMIZIDÖŞ ZƏLİCƏNİN (OULEMA MELANOPUS L.) ZİYANVERMƏ QABİLİYYƏTİ VƏ İQTİSADİ ZİYANLı HƏDDİ.

Quliyev Camal Alqulu oğlu, Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti
Naxçıvan MR şəraitində Eurygaster integriceps Put.-un parazit kompleksi

C. A. Quliyev, biologiya elmləri namizədi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti.
ECONOMIC THRESHOLD OF INJURIOUSNESS OF ZABRUS TENEBRIOIDES ELONGATUS MEN IN AZERBAIJAN.

JAMAL GULIYEV State phitosanitary control servise at the Ministry of Agriculture AZ 1025, Baku, 5 Aliyev str., Azerbaijan. Email: camalguliyev@mail.ru
Azərbaycanda taxıl bitkiləri zərərvericilərinin sərtqanadlılar faunası

C.A. Quliyev,biologiya elmləri namizədi Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti.
С.A. QULİYEV AZƏRBAYCANDA TAXIL BİTKİLƏRİ ZƏRƏRVERİCİLƏRİNİN FAUNİSTİK İCMALı Respublika Bitkilərin Karantin Ekspertizası Laboratoriyası

Taxıl bitkilərinin zərərli entomofaunası, növlərin şaquli zonalar üzrə yayılması və təsərrüfat əhəmiyyəti tədqiq edilmişdir. Taxıl aqrobiosenozunda 10 dəstə və 59 fəsiləyə mənsub 347 növ cücü aşkar edilmişdir ki, onlardan 25 növü Azərbaycanın faunası, 16 növü Naxçıvan MR faunası, 2 növü isə bu aqrosenoz üçün ilk dəfə qeyd edilir. Naxçıvan MR-nın taxıl əkinlərində 223, Şəki- Zaqatala zonasında 253 , Muğan "“ Salyan yarımzonasında isə 242 növ məskunlaşmış, şaquli zonalar üzrə düzənlikdə 261,dağətəyində 311, dağlıq hissədə isə 127 növ yayılmışdır. Aşkar edilmiş cücülərin 11-ini daimi zərərverən, 51-ni vaxtaşırı zərərverən, 248-ni təsərrüfat əhəmiyyəti kəsb etməyən, 37-sini isə təsadüfi növlər təşkil edir.
Azərbaycan şəraitində taxıl sümürtgəninin ziyanvermə qabiliyyəti.

C.A.Quliyev, biologiya elmləri namizədi Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti
AZƏRBAYCAN ŞƏRAİTİNDƏ ADİ ZAQAFQAZİYA TAXIL BÖCƏYİNİN BİOLOGİYASı VƏ ZƏRƏRVERMƏ QABİLİYYƏTİ

C.A.QULİYEV,biologiya elmləri namizədi Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti
Adi zaqafqaziya taxıl böcəyinin iqtisadi ziyanlı həddinin tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyi

C.A.Quliyev, biologiya elmləri namizədi Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti.
   Copyright by DFNX, 2015
AZ 1106, Bakı şəhəri, N.Nərimanov küçəsi, 7a
(012) 562-87-60 (012) 562-82-45