• 19.06.2019 / Pambıqçılıq rayonlarında pambıq sovkasına qarşı bioloji mübarizəyə hazırlıq gedir
  • 19.06.2019 / Bölgələrdə fumiqasiya tədbirləri davam etdirilir
  • 18.06.2019 / Pambıqçılıq rayonlarında vətəndaşlara texniki təhlükəsizlik qaydaları izah olunur
  • 14.06.2019 / Tovuzda fermerlərə çəyirtkəkimilərlə mübarizə tədbirləri ilə bağlı təlim keçirilib
  • 13.06.2019 / Lənkəranda Amerika ağ kəpənəyinə qarşı kimyəvi tədbirləri aparılır
  • 11.06.2019 / Pambıqçılıq rayonlarında zərərvericilərə və alaq otlarına qarşı mübarizə davam etdirilir

22 Avqust 2019
Dont risk

Fermerlərə məsləhət

21.12.2016 / Qışa tədarük olunan soğanlar niyə çürüyür

Soğan süfrəmizdəki nemətlərin dad keyfiyyətinə təsir edən əsas məhsullardan biridir. Antik dövrdə Hippokratın vaxtında soğan təkcə tərəvəz kimi deyil, həm də dərman bitkisi kimi qiymətləndirilmişdir. Qədimdə bu tərəvəzi zeytun yağı ilə qarışdırıb səsi möhkəmləndirən vasitə kimi də istifadə etmişlər. Bu günə qədər soğanın 400 -ə qədər müxtəlif sortları məlumdur. Məhsulu əlverişli şəraitdə yetişdirmək, saxlamaq və vaxtı-vaxtında mübarizə tədbirləri aparmaq, gələcəkdə bol məhsul əldə etməyə imkan verir. Qışa tədarük olunan məhsullar içərisində soğanın xüsusi yeri vardır. Sağlam və itkisiz soğan yetişdirmək üçün ona təsir edən infeksion və qeyri parazit xəstəliklərini tanımaq və onların əleyhinə səmərəli mühafizə tədbirləri həyata keçirmək vacibdir.
Pomidorda meyvə qaralmasının qarşısını necə almaq olar

Ölkə əhalisini Kənd Ərzaq məhsulları ilə təmin etmək üçün kənd təsərrüfatı bitkilərində aşkar olunan xəstəlik və zərərvericilərə qarşı səmərəli mübarizə işlərinin aparılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bitkilərin vegetasiyası dövründə rütubət və temperaturun kəskin dəyişməsi, mübarizə tədbirlərinin vaxtında görülməməsi, bir çox xəstəliklərin kütləviliyinə səbəb olur. Respublikamızın Xaçmaz, Göyçay, Sirvan, Bərdə, Abşeron və s. rayonlarında yetişdirilən pomidor məhsulu həm daxili bazarlarda, həm də ixrac olunan kənd təsərrüfatı məhsulları içərisində xüsusi yer tutur. Bir çox xəstəliklər pomidorun dad keyfiyyətini aşağı salmaqla yanaşı, məhsulun tamamilə məhv olmasınada gətirib çıxarır. Bu xəstəliklər arasında fitoftora xususi iqtisadi əhəmiyyətə malikdir.
Çılpaq ilbizlər (Limacidae və Arionidae fasilələr)

Azərbaycanda çılpaq ilbizlər (limaks/Limax tiqris talyschanus Boettq/ və parmatsella (Parmaclla olivieri Cuv.)) əsasən Lənkəran, Şəki–Zaqatala və Quba–Xacmaz bölgələrində geniş yayılıb.
18.06.2016 / Alma bağlarında dəmgil xəstəliyinin inkişafını stimullaşdıran amillər

Yaz aylarında havaların qeyri-sabit keçməsi, aşağı temperatura (xüsusən gecələr) və yüksək rütubət bir sıra bitki xəstəliklərinin, əvvəlki illərə nisbətən, artmasına səbəb olub. Xarici mühit amillərindən temperatur və rütubət bitki patogenlərinin inkişafında xüsusi rola malikdir. Göbələklər 2-400 C temperatur həddi daxilində inkişaf etsələr də, onların normal böyümə və inkişafı üçün optimal temperatur 18-250 C hesab olunur. Bir çox bitki xəstəlik törədicilərinin inkişafında rütubət böyük rol oynayır. Məsələn, oomisetlər və xitridiomisetlər sinifindən olan göbələklər yalnız yüksək rütubət, damcı su və şeh şəraitində cücərir, bitkiləri yoluxdurur. Əlverişli şəraitdə patoloji proses güclənir, inkubasiya müddəti qısalır, infeksiya ehtiyatı çoxalır. Bu səbəbdən də bu il pas, unlu şeh, dəmgil xəstəliklərinin artması gözlənilir.
17.06.2016. Göyçayda heyva ağaclarının təhlükəli xəstəliyi

2016-cı ilin yaz aylarında havaların yağışlı və rütubətli keçməsi ölkəmizdə kənd təsərrüfatı bitkilərinin bir çox göbələk xəstəlikləri ilə yoluxmasına və xəstəliklərin güclü inkişafına səbəb olmuşdur. Meyvə ağacları, o cümlədən heyva bitkisi əlverişli şərait səbəbindən fəallaşan göbələklərin təsirinə məruz qalmışlar. Dövlət Fitosanitar Nəzarət Xidməti əməkdaşları Göyçayda heyva ağaclarına fitosanitar baxış keçirib, apardıqları müyinələrdən sonra, rayonda heyva meyvələrinin Monilia cydoniae Schell. göbələyi ilə sirayətləndiyni aşkar etmişlər.
Göyçay rayonu istixanalarında mikozlarin inkişafını şərtləndirən amillər və mühafizə üsulları

Göyçay rayonu istixanalarında fitosanitar vəziyyətlə tanış olmaq məqsədilə Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin əməkdaşları həmin zonaya ezam olunmuşlar.
Kartofun fitoftorozu-Phytophthora infestans D.B

Xəstəlik törədicisi yarpaq, gövdə və kartof yumrularını yoluxdurur.Əvvəlcə xəstəliyin simptomları sulutəhər ləkələr formasında alt yarpaqların kənarlarında əmələ gəlir.
Taxil böcəyi "“ Zabrus tenebrioides Goeze

Taxıl böcəyinin uzunluğu 14 "“ 16 mm olub, adətən metal parıltılı qara rəngdədir. Bığcıqları, ağız aparatının hissələri və pəncələri qonur qırmızıdır.
Qarğıdalı cücərtilərinin fuzariozu-Fusarium spp.

Cücərməkdə olan dənciyin səthində göbələyin çəhrayi və ya ağ rəngli örtüyü qeyd olunur. Bitkilər torpağın səthinə çıxandan dərhal sonra cücərti qonurlaşır və ölür.
Buğdanın bərk və ya iylənən sürməsi-Tilletia caries (DC.) Tul.

İnfeksiyaya uğramış sünbüllər yaşıl rəngdə uzun müddət qalır, eyni zamanda onlar sağlamlara nisbətən daha nazikdirlər.
Qızılgül bitkisinin unlu şehi- Sphaerotheca pannosa Lev.

Unlu şeh xəstəliyi ən çox yarpaqlarda əmələ gəlir, lakin bitkinin bütün yerüstü hissələrini yoluxdura bilir. Gövdə, yarpaq və yarpaq qınları, çiçək saplağı, çiçək yatağı və kasa yarpaqları xəstəliklə sirayətlənirlər
Pomidor bitkisinin fitoftorozu və ya qonur çürüməsi- Phytophthora infestans de Bary

Fitoftorozun kartof, pomidor bitkisinə vurduğu zərər bizim günlər üçün də xarakterikdir. Xəstəlik dünyanın bütün ölkələrində ən geniş yayılmış xəstəliklərdəndir.
Xiyar bitkisinin antraknozu- Colletotrichum orbiculare Arx

Xəstəliklə örtülü və açıq şəraitdə becərilən bütün tağlı bitkilər vegetasiya dövrü yoluxurlar. Yarpaqlarda açıq qonur və ya sarı dəyirmi ləkələr formalaşır, onlar adətən birləşir, bütün yarpaqları tutur.
Bibərin vertisillioz soluxması-verticillium dahliae Kleb

Bibər becərilən bütün rayonlarda xəstəliyə rast gəlinir. Müxtəlif regionlarda, o cümlədən, Samux rayonunda bibər sahələrində xəstəlik ciddi itkilər verir.
Lobyanın antraknozu-Colletotrichum lindemuthianum Br. et Cav.

Göbələk bitkinin bütün yerüstü hissələrini yoluxdurur. Cücərtilərdə antraknoz qırmızıtəhər-qəhvəyi, çox vaxt ləpələrdə konsentrik ləkələrin əmələ gəlməsi ilə meydana çıxır. Rütubətli havada ləkələrin səthində çəhrayı örtük əmələ gəlir.
Noxudun askoxitozu Solğun ləkəli askoxitoz- Ascochyta pisi Lib. Tünd ləkəli askoxitoz- Ascochyta pinodes L.K.Jones

Solğun askoxitoz xəstəliyinin törədicisi Ascochyta pisi əsasən paxla və toxumları, az miqdarda isə gövdə və yarpaqları yoluxdurur. Xəstəlik paxla, gövdə və yarpaqlarda ləkələrin əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur.Copyright by DFNX, 2015
AZ 1106, Bakı şəhəri, N.Nərimanov küçəsi, 7a
(012) 562-87-60 (012) 562-82-45